תיק ידען

דיון בטענות דעת אמת וירון ידען

עמוד הביתמי אנחנובין ויכוח לפולמוס"דעת אמת" - פרופילחוות דעת משפטית"שיטתו" של דעת אמתמשא ומתן?ידען ואנטישמיים אחריםהנבואהארכיאולוגיהכתבי הקודשמגילת אסתרשמיטההרביארבעת המיניםטלטולדיו סת"םברית מילהשיחת חכמיםפרשנות תלמודיתמליצת השירהמשנההמוסר היהודיהעם הנבחראלימות חרדיתגויים בהלכהמעמד האשהדברי חלומותהמתים מרגישים?גופו של ה'סנפיר וקשקשתמבנה העולםכדוריות הארץפאיהקדמה לקונטרסיםקונטרס 1קונטרס 2קונטרס 3קונטרס 4קונטרס 5קונטרס 6קונטרס 7קונטרס 8קונטרס 9דילוגי אותיותפרשיות השבועפרשיות בראשיתפרשיות שמותפרשיות ויקראפרשת במדברפרשיות דבריםמכתב לרביחזקאל סותר התורהמציאות ומשלמגיה בתלמודשאלות ותשובותפורום תיק ידען

מה לדעתך השפעתו של ידען על הציבור הרחב?
 מהותית ביותר
 בינונית
 אפסית
 מי בכלל יודע מי הוא?


חדש באקדמיה ליהדות

קונטרס 1

קונטרס 1

מקובל עלינו שכשם שהתורה שבכתב ושבע"פ ניתנו מסיני, כך גם דברי המדע שמצינו בתלמוד נמסרו איש מפי איש מסיני.

148) דברי שטות והבל שלא נמצאו בשום מקום, ומפורש בתלמוד ובמפרשים במקומות רבים לא כך, וכן בדברי הרמב"ם שמביא בסוף הקונטרס. ומה שמביא מהגמרא ששערי בינה נמסרו למשה, אין זה שייך  למה שקבלו חז"ל.

חז"ל קבעו שהכינים אינם פרים ורבים. אחרי אשר הבאנו דברים אלה לידיעת דורשי האמת קמו כמה תרצנים וניסו למצוא בהם איזה פגם. כאשר לא מצאו להם שום סיוע בכתבים הלכתיים הלכו אל הספרות החיצונית. טוב מאוד עשו שעיינו בספרי המדעים כי שם חקירה ודרישה ללא משוא פנים ורק המחקר לשמו בראש מעייני החוקרים. הלכו והביאו מן ה"אנציקלופדיה החי והצומח של א"י" (הוצאת משרד הביטחון, וניתן למוצאה בכל ספרייה ציבורית וראוי מאוד לעיין שם), ש"יש כינים המתרבות ברביית בתולין". ואתה התלמיד הנבון ללא משוא פנים בוא וראה איך רבותיך משיבים, אנו טוענים בחיטים והם משיבים בשעורים. או שלא הבינו כלל מה שקראו או שחטאו בגרוע מזה. הרי רביית בתולין היא רבייה מינית לכל דבר אלא שבה הנקבה מספקת גם את חומר ההפריה לביצית שהיא מפיקה. האם זו "התהוות מן העיפוש"? האם זו רבייה שבה אין שום דמיון בין החומר הדומם המוליד לבין החי הנילוד? הרי הנילוד ברביית בתולין הוא בדיוק בדמות ובצלם היצור המוליד אותו, ומאידך, איזה דמיון יש בין העיפוש (או בשר האדם או הזיעה או הסמרטוטים) לבין כינה חיה ורוחשת?

149) אין אנו יודעים מה היתה בדיוק כוונת חז"ל, וגם בקביעת הלכה זו ישנן כמה רמות: החכמים שמסרו הלכה זו כחלק משלשלת הקבלה (בתוספתא נזכרת עוד מימי בית שמאי ובית הלל), ניסוח הטעם בגמרא (ר' ירמיה), האמוראים שנשאו ונתנו בזה (אביי), הפרשנים הקדמונים.

באופן עקרוני איננו יכולים לשלול את ההלכה אך ורק מתוך הנחה קדומה, ע"פ כללי ההלכה אין אנו יכולים לנטות מדברי חכמים ללא הוכחה ברורה. אמנם מאחר וכאן המדובר בנטיה לחומרא, ידועה דעת ה"פחד יצחק" שרצה לפסוק להחמיר מחשש שחז"ל טעו. ואכן אם נבחן באופן מעשי – אין בימינו שומרי מצוות שהורגים כנים בשבת.

ולגופה של בעיה זו: אצל חכמים נזכרו כמה וכמה מינים של כינים, כינים שבבגדים, כינים הקופצות, כינים שיש להם דם אדום שכתם ממנו הוא בגודל של גריס (קוטר של כ1.5 ס"מ), תולעי מיעיים גם מכונים אצל חכמינו כנים (ב"מ קז:) חרקים בפירות מבאישים ג"כ מכונים כנים (ספרי דברים מ') ואין אנו יודעים על אלו כינים בדיוק דיברו בענין דרכי רבייתם. שהרי "ביצי כינים" שאת קיומם הכחישו בגמרא הם דבר הנראה לעין בחיי היום יום, ואין אנו חושבים שדבר כזה יכל להיעלם מחכמים. וכן דברו במפורש על כינה זכר וכינה נקבה (גיטין סט:) ארבעה עשר מיני כינים הם (אליהו רבה ח').

נציין בקצור את האפשרויות שנאמרו בזה [חוץ מדרכו של ה"פחד יצחק"]: 1) את האמת ידעו רק החכמים שמסרו הלכה זו בקבלה, וכל הטעמים שניתנו לאחר מכן אינם הטעמים האמיתיים. בירושלמי, למשל, יש טעם אחר להלכה זו.

2) כוונת הטעם "אינם פרים ורבים" היא שאין פעולת הפריה ורביה שלהם ניכרת לעין אדם, וכשם שאין איסור על הריגת חיידקים או טלטולם בשבת, כך אין אסור בזה. בפרט כשרבייתם מצריכה תנאים חיצוניים כמו לכלוך וזיעה – הדבר מגביר את התחושה שאין כאן התרבות סטנדרטית. כנים אלו אינן חיות בשום מקום חוץ מבשער הראש. סברא זו לא הומצאה בכדי ליישב קושיות, וכבר ה"חכמת אדם" (שער או"ה לד') מתיר מכחה שתית משקה ששורצים בו יצורים מיקרוסקופיים, (וכן ר' שלמה קלוגר, בשו"ת טוב טעם ודעת, קונטרס אחרון נג').

3) כוונת הטעם "אינם פרים ורבים" היא לפריה ורביה רגילה המקבילה למינים שאותם אסרה התורה בהריגה (מינים שהיו במשכן), ולא לרביית בתולים. אין הריבוי עיקר, שהרי בסופו של דבר גם שושנות ים מתרבות, אע"פ שלא ברור שהם בגדר "חי" האסור בהריגה בשבת. בשום מקור לא נזכרת הגדרתו של ידען ש"אינם פרים ורבים" הוא שאין דמיון בין הנולד למקור.

בטענותיו של ידען לא נמצאה סתירה לכל האמור. ובפועל, עדיין אין תצפית ברורה על הדרך המדוייקת בה מתרבות כל סוגי הכינים.

עוד נוסיף ונדגיש, שהגמרא בשבת בדף קז ע"ב הקשתה: "וכינה אינה פרה ורבה? והאמר מר יושב הקב"ה וזן מקרני ראמים ועד ביצי כינים" (משמע שיש ביצים, שמהן יוצאות כינים ואז הכינה פרה ורבה). ותירצו "מינא הוא דמיקרי ביצי כינים" (כלומר, יש מין רמש אחר ששמו "ביצי כינים"). והרי תשובה זו מוכיחה עד כמה חז"ל היו נחרצים בדעתם, שהכינה אינה פרה ורבה אלא נוצרת מחומר דומם.

150) וזה, כאמור, מוכיח לנו שלא ייתכן שטעו בדבר מציאותי הנראה לעין כל ילד – ביצי כינים. ולענין פירוש דברי הגמרא: בלתי הגיוני לקרוא למין חי "ביצי כנים", כשם שאין מין ששמו "שיני שועלים". אבל האמת היא שלהבנת הגמרא אין זה אלא בטוי, כמו שאומרים על שלל מלחמה "מחוט ועד שרוך נעל" גם אם אין בשלל שום שרוך נעל, כך בתיאור כל החיות מתארים את רום החיה הגדולה ביותר, ואת קטנות החיה הקטנה ביותר, הנביא יכול לומר "ושברתי את קרן בבל", אע"פ שלבבל אין קרניים, וכן אפשר לומר על בהמות "שלא יגעו באצבע  הקטנה שלהם" אע"פ שאין להם אצבע, או לומר לאיש שאין לו שער "לא יפול משער ראשך ארצה". כך הבינו חז"ל שנקט המשורר לכינוי המין "ביצי כנים", אין הכוונה שיש מין שרץ שנקרא "ביצי כינים", אלא שמין הכינים הוא שנקרא בלשון המשורר "ביצי כנים", משום שהדבר לגיטימי בשירה ומליצה. כן יש לשים לב שאין משמעות לומר שהקב"ה זן "ביצי כינים" כפשוטו, מכיון שהללו אינן צריכות למזון. מכיון שתירוץ זה הינו טוב ונכון כמו כל תירוץ אחר, לא היה צורך לומר שהמשורר דיבר על כינים אחרות מן הכינים שהיו מצויות להם. אבל באמת למינים אחרים (ואולי בכללם המין המצוי בזמנינו) ידוע שיש ביצים, כפי שכותב גם רבינו חננאל שם על המלים "מינא הוא דאקרי": "והתניא הטפויין וביצי כינים אלמא יש ביצים לכנים והם בל' ארמי נכי ובלשון ישמעאל ציבאן".

דוגמה נוספת לבריות שאינן במציאות היא העכבר, המובא במסכת חולין, דף קכו, ע"ב, במשנה: "עכבר שחציו בשר וחציו אדמה, הנוגע בבשר טמא, באדמה טהור". ובדף קכז למדו חז"ל מהפסוק "השורץ וכו' אוציא עכבר שחציו בשר וחציו אדמה שאין פרה ורבה". כלומר, מיעטו "עכבר שאינו פרה ורבה" מן הכתוב בתורה.

151) חז"ל בזה סמכו על חכמי המדע בזמניהם, ענין זה הובא ע"י דיודורוס סוקולוס ראה: Sid Z. Leiman in, . Y. Elman & J.S. Gurock, eds., Yeshiva U., NY (1997); pp. 449-458 Hazon Nahum

יש לשער שהכוונה במין זה היא למין שרץ שעוברו מוטל לתוך בוץ, שבראשית ימיו הוא זקוק לו לחום וללחות, ואין לו אפשרות להתקיים מחוץ לבוץ זה, [אפשר גם שגופו עדיין אינו מרוקם כהלכה והוא ממש כחלק מן הבוץ, בדיוק כשם שהאפרוח בהיווצרותו הוא חלק מנוזל הביצה]. ולאט לאט עם גדילתו הוא יכול לעזוב את הבוץ ולקבל מראה של שרץ רגיל.

מי שמקבל את תיאורית האבולוציה לפיה כל החי התפתח מדומם, מדוע יתקשה לקבל את האפשרות של '"יציר אבולוציה" שכזה?

ויש מפרשים עכבר שחציו בשר וחציו אדמה, עכבר מת שהחל להירקב, והנדון הוא רק לענין טומאה. אמנם יש מן האמוראים שכנראה לא הבינו כך את המשנה..
Moshe, 23/02/17 - 23:04
אני שמתי לב שאתם אוהבים לקחת כמה משפטים קצרים מתוך כל קונטרס, ומתרצים את זה בתירוצים הזויים. אבל זה כשל לוגי שמכוון שהתירוץ אינו משקף בצורה מדויקת את הטיעון של היריב אלא מסיח ומעוות אותו כך שעמדת היריב נראית חלשה או לא נכונה. אבל אני פחות אתייחס לתשובות ההזויות שלכם אלא רק אשאל אותכם שאלה פשוטה: למה לא הבאתם את כל המקורות שהוא הביא מהתלמוד לבריאה הספונטנית, ורק לקחתם שתי דוגמאות שניסיתם איכשהו לתרץ אותם? הנה שאר הדוגמאות שהוא הביא בקונטרס: גם הרמב"ם בספר המצוות (מצווה קעט) חיזק את הטענה שנמלה וצרעה נוצרים מרקבון האוכל. ואסר (מצוות קעז) לאכול יצורים חיים שנוצרו מאדמה. גם הפרעוש, לדעת חז"ל, נוצר מאדמה. ובעלי התוספות, חכמי אשכנז פרשו במסכת שבת (דף יב, עמוד ב), מתוך תבונה שגויה זו את "מכת הכינים" שהכוונה לפרעושים: "והך את עפר הארץ והיה לכינים" (שמות, פרק יח', פסוק ב'). אלו הפרעושים "הכינה הקופצת" בלשונם. גם התולעים, לדעת חז"ל, נוצרות מרקבון הפרי והאוכל ולכן התירו באכילה תולעים הנמצאות בפרי, תולעים הנמצאות בין עור הדג לבשרו והנמצאות בכבד והריאה של הבהמה. ואתה זה דרך אגב, אני גם זוכר מהתקופה שלמדתי בישיבה, ואני זוכר שכך גם הסביר המורה, שהם נוצרים בספונטניות מתוך הפרי (תלמוד בבלי, מסכת חולין, דף סז', עמוד ב').  ולמי שלא יודע, התאוריה הזאת שיצורים שלמים יכולים להיווצר מעצמם הופרכה באופן סופי במאה ה-19, על ידי ניסוייו של לואי פסטר. וגם ניסויים קודמים, למשל של הרופא האיטלקי פרנצ'סקו רדי על זבובים במאה ה-17, כבר הוכיחו את אי-נכונותה של התאוריה הזו.  ומאז כמובן, אף מדען לא טוען שזה אפשרי!  התאוריה שהתא הוא בבסיסו של כל יצור חי ושתאים נוצרים מתאים אחרים החליפה לבסוף את תאוריית הבריאה הספונטנית. אבל למרות זאת, המחקר המודרני שנקרא "האביוגנזה", שעוסק בעצם  בשאלה כיצד נוצרו החיים והתאים הראשונים, שמהם הגיעו החיים לכדור הארץ, עדיין לא הופרך. אבל האביוגנזה (תחום המחקר המודרני) אינה דומה בכלל לראיון זה! אם זה מעניין אותכם ללמוד עוד על האביוגנזה, ממליץ לכם לצפות בסרטון הזה: https://youtu.be/M6bRXtxQ uEY הנה הקונטרס בשלמותו למי שרוצה: http://daatemet.org.il/he /%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94 -%D7%9E%D7%93%D7%A2-%D7%9 5%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%A8 /%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%98 %D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%9D/ %D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%98% D7%A8%D7%A1-1/
 
.
Moshe, 23/02/17 - 23:05
אני שמתי לב שאתם אוהבים לקחת כמה משפטים קצרים מתוך כל קונטרס, ומתרצים את זה בתירוצים הזויים. אבל זה כשל לוגי שמכוון שהתירוץ אינו משקף בצורה מדויקת את הטיעון של היריב אלא מסיח ומעוות אותו כך שעמדת היריב נראית חלשה או לא נכונה. אבל אני פחות אתייחס לתשובות ההזויות שלכם אלא רק אשאל אותכם שאלה פשוטה: למה לא הבאתם את כל המקורות שהוא הביא מהתלמוד לבריאה הספונטנית, ורק לקחתם שתי דוגמאות שניסיתם איכשהו לתרץ אותם? הנה שאר הדוגמאות שהוא הביא בקונטרס: גם הרמב"ם בספר המצוות (מצווה קעט) חיזק את הטענה שנמלה וצרעה נוצרים מרקבון האוכל. ואסר (מצוות קעז) לאכול יצורים חיים שנוצרו מאדמה. גם הפרעוש, לדעת חז"ל, נוצר מאדמה. ובעלי התוספות, חכמי אשכנז פרשו במסכת שבת (דף יב, עמוד ב), מתוך תבונה שגויה זו את "מכת הכינים" שהכוונה לפרעושים: "והך את עפר הארץ והיה לכינים" (שמות, פרק יח', פסוק ב'). אלו הפרעושים "הכינה הקופצת" בלשונם. גם התולעים, לדעת חז"ל, נוצרות מרקבון הפרי והאוכל ולכן התירו באכילה תולעים הנמצאות בפרי, תולעים הנמצאות בין עור הדג לבשרו והנמצאות בכבד והריאה של הבהמה. ואתה זה דרך אגב, אני גם זוכר מהתקופה שלמדתי בישיבה, ואני זוכר שכך גם הסביר המורה, שהם נוצרים בספונטניות מתוך הפרי (תלמוד בבלי, מסכת חולין, דף סז', עמוד ב').  ולמי שלא יודע, התאוריה הזאת שיצורים שלמים יכולים להיווצר מעצמם הופרכה באופן סופי במאה ה-19, על ידי ניסוייו של לואי פסטר. וגם ניסויים קודמים, למשל של הרופא האיטלקי פרנצ'סקו רדי על זבובים במאה ה-17, כבר הוכיחו את אי-נכונותה של התאוריה הזו.  ומאז כמובן, אף מדען לא טוען שזה אפשרי!  התאוריה שהתא הוא בבסיסו של כל יצור חי ושתאים נוצרים מתאים אחרים החליפה לבסוף את תאוריית הבריאה הספונטנית. אבל למרות זאת, המחקר המודרני שנקרא "האביוגנזה", שעוסק בעצם  בשאלה כיצד נוצרו החיים והתאים הראשונים, שמהם הגיעו החיים לכדור הארץ, עדיין לא הופרך. אבל האביוגנזה (תחום המחקר המודרני) אינה דומה בכלל לראיון זה! אם זה מעניין אותכם ללמוד עוד על האביוגנזה, ממליץ לכם לצפות בסרטון הזה: https://youtu.be/M6bRXtxQ uEY הנה הקונטרס בשלמותו למי שרוצה: http://daatemet.org.il/he /%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94 -%D7%9E%D7%93%D7%A2-%D7%9 5%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%A8 /%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%98 %D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%9D/ %D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%98% D7%A8%D7%A1-1/
 
תשובות הזויות
Moshe, 23/02/17 - 23:06
אני שמתי לב שאתם אוהבים לקחת כמה משפטים קצרים מתוך כל קונטרס, ומתרצים את זה בתירוצים הזויים. אבל זה כשל לוגי שמכוון שהתירוץ אינו משקף בצורה מדויקת את הטיעון של היריב אלא מסיח ומעוות אותו כך שעמדת היריב נראית חלשה או לא נכונה. אבל אני פחות אתייחס לתשובות ההזויות שלכם אלא רק אשאל אותכם שאלה פשוטה: למה לא הבאתם את כל המקורות שהוא הביא מהתלמוד לבריאה הספונטנית, ורק לקחתם שתי דוגמאות שניסיתם איכשהו לתרץ אותם? הנה שאר הדוגמאות שהוא הביא בקונטרס: גם הרמב"ם בספר המצוות (מצווה קעט) חיזק את הטענה שנמלה וצרעה נוצרים מרקבון האוכל. ואסר (מצוות קעז) לאכול יצורים חיים שנוצרו מאדמה. גם הפרעוש, לדעת חז"ל, נוצר מאדמה. ובעלי התוספות, חכמי אשכנז פרשו במסכת שבת (דף יב, עמוד ב), מתוך תבונה שגויה זו את "מכת הכינים" שהכוונה לפרעושים: "והך את עפר הארץ והיה לכינים" (שמות, פרק יח', פסוק ב'). אלו הפרעושים "הכינה הקופצת" בלשונם. גם התולעים, לדעת חז"ל, נוצרות מרקבון הפרי והאוכל ולכן התירו באכילה תולעים הנמצאות בפרי, תולעים הנמצאות בין עור הדג לבשרו והנמצאות בכבד והריאה של הבהמה. ואתה זה דרך אגב, אני גם זוכר מהתקופה שלמדתי בישיבה, ואני זוכר שכך גם הסביר המורה, שהם נוצרים בספונטניות מתוך הפרי (תלמוד בבלי, מסכת חולין, דף סז', עמוד ב').  ולמי שלא יודע, התאוריה הזאת שיצורים שלמים יכולים להיווצר מעצמם הופרכה באופן סופי במאה ה-19, על ידי ניסוייו של לואי פסטר. וגם ניסויים קודמים, למשל של הרופא האיטלקי פרנצ'סקו רדי על זבובים במאה ה-17, כבר הוכיחו את אי-נכונותה של התאוריה הזו.  ומאז כמובן, אף מדען לא טוען שזה אפשרי!  התאוריה שהתא הוא בבסיסו של כל יצור חי ושתאים נוצרים מתאים אחרים החליפה לבסוף את תאוריית הבריאה הספונטנית. אבל למרות זאת, המחקר המודרני שנקרא "האביוגנזה", שעוסק בעצם  בשאלה כיצד נוצרו החיים והתאים הראשונים, שמהם הגיעו החיים לכדור הארץ, עדיין לא הופרך. אבל האביוגנזה (תחום המחקר המודרני) אינה דומה בכלל לראיון זה! אם זה מעניין אותכם ללמוד עוד על האביוגנזה, ממליץ לכם לצפות בסרטון הזה: https://youtu.be/M6bRXtxQ uEY הנה הקונטרס בשלמותו למי שרוצה: http://daatemet.org.il/he /%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94 -%D7%9E%D7%93%D7%A2-%D7%9 5%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%A8 /%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%98 %D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%9D/ %D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%98% D7%A8%D7%A1-1/