תיק ידען

דיון בטענות דעת אמת וירון ידען

עמוד הביתמי אנחנובין ויכוח לפולמוס"דעת אמת" - פרופילחוות דעת משפטית"שיטתו" של דעת אמתמשא ומתן?ידען ואנטישמיים אחריםהנבואהארכיאולוגיהכתבי הקודשמגילת אסתרשמיטההרביארבעת המיניםטלטולדיו סת"םברית מילהשיחת חכמיםפרשנות תלמודיתמליצת השירהמשנההמוסר היהודיהעם הנבחראלימות חרדיתגויים בהלכהמעמד האשהדברי חלומותהמתים מרגישים?גופו של ה'סנפיר וקשקשתמבנה העולםכדוריות הארץפאיהקדמה לקונטרסיםקונטרס 1קונטרס 2קונטרס 3קונטרס 4קונטרס 5קונטרס 6קונטרס 7קונטרס 8קונטרס 9דילוגי אותיותפרשיות השבועפרשיות בראשיתפרשיות שמותפרשיות ויקראפרשת במדברפרשיות דבריםמכתב לרביחזקאל סותר התורהמציאות ומשלמגיה בתלמודשאלות ותשובותפורום תיק ידען

מה לדעתך השפעתו של ידען על הציבור הרחב?
 מהותית ביותר
 בינונית
 אפסית
 מי בכלל יודע מי הוא?


חדש באקדמיה ליהדות

העם הנבחר

העם היהודי הוא העם הנבחר

מתוך אמונה שהעולם נברא לשמש את העוסקים בתורה ובמצוות מסיק הרמב"ם בהלכותיו שהגוים צריכים לשמש כעבדים ולשלם מסים לעם היהודי העם הנבחר כדי שיוכל להתפנות לעיסוק האלהי: אין עושין מלחמה עם אדם בעולם עד שקוראין לו שלום אחד מלחמת הרשות ואחד מלחמת מצוה, שנאמר כי תקרב אל עיר להלחם עליה וקראת אליה לשלום, אם השלימו וקבלו שבע מצות שנצטוו בני נח עליהן אין הורגין מהן נשמה והרי הן למס, שנאמר יהיו לך למס ועבדוך, קבלו עליהן המס ולא קבלו העבדות או שקבלו העבדות ולא קבלו המס, אין שומעין להם עד שיקבלו שניהם, והעבדות שיקבלו הוא שיהיו נבזים ושפלים למטה ולא ירימו ראש בישראל אלא יהיו כבושים תחת ידם, ולא יתמנו על ישראל לשום דבר שבעולם.

80) האם באמת כתוב ברמב"ם שהגויים צריכים לשמש כעבדים ולשלם מסים כדי שהעם יעסוק בעיסוק האלהי? הרמב"ם לא בא אלא להגביל, שאין לעשות מלחמה עם אדם בעולם עד שקוראים לו לשלום. כלומר, לא בא לומר שצריך לשים את הגויים למס, אלא שאם מסבה כל שהיא הנך נלחם בגויים אל תהרוג אותם בכל מקרה ללא הבחנה, אלא שים לב אם הם מוכנים להיות לך למס – שאז אין לך רשות להרגם. אין אלו דברי הרמב"ם אלא מקרא מפורש, אות וסמל לטוהר הרוח היהודית ומצוותיה.

הטעם של "העיסוק האלהי" נדחף לסוגיא על ידי ידען בלבד, ולא עוד אלא שהרמב"ם מפרש ואומר "בין במלחמת הרשות", ז"א שהשמת הגויים לעבדם ולמס אינה שום מצוה ולא הופכת את המלחמה למלחמת מצוה, אלא המדובר בתנאי היציאה למלחמת רשות.

81) בהמשך מוזכרת האפליה המשפטית בין גוי ליהודי שנפסקה במשנה: שור של ישראל שנגח לשור של נכרי פטור ושל נכרי שנגח לשור של ישראל בין תם בין מועד משלם נזק שלם. אך חבל שמתוך חוסר התמצאות אינו מכיר ידען את דברי הרמב"ם הידועים על הלכה זו: "שור של ישראל שנגח שור של נכרי בין תם בין מועד פטור, לפי שאין הגוים מחייבין את האדם על בהמתו שהזיקה והרי אנו דנין להם כדיניהן, ושור של נכרי שנגח שור של ישראל בין תם בין מועד משלם נזק שלם, קנס הוא זה לגוים לפי שאינן זהירין במצות אינן מסלקין הזיקן ואם לא תחייב אותן על נזקי בהמתן אין משמרין אותה ומפסידין ממון הבריות" (פרק ח' מנזקי ממון הלכה ה').

ולא עוד אלא שיש הפחדות ועונשים למבטלים את תכלית הבריאה.. ברית תורה נכרת בדם שנאמר הנה דם הברית אשר כרת ה' עמכם..

82) איומים של דם! בעוד מדובר על ברית המילה שנכרתת ע"י הוצאת דם, עוד איומים והפחדות כאלו, ואבדנו.. [למען האמת הובא בסמיכות מאמר נוסף העוסק באיום, הקשר בין שני מאמרים אלו שהם חלק מקטע בספר סמ"ג - שנחתך באמצעו ע"י העתקה מרושלת מתכנת חיפוש ממוחשבת - מבואר רק בהמשך הקטע].

הדבר המשונה והמוזר ביותר שהתורה הנחשבת לספר החוקים והמצות של אלהים ניתנה לקומץ אנשים קטן מכלל האוכלוסיה העולמית כלומר ספר האמור להראות את הדרך הישר שאדם צריך לבחור בה מן הראוי היה שיימסר ויוודע לכל בני האדם ללא צורך של גיור והצטרפות לעם היהודי וכן לא הבחנה בין לאום ללאום ובין גזע לגזע וכל אשר נברא בצלם היה צריך להכיר ולדעת את חוקי האלהים.. האינדיאנים שבאמריקה, ילידי אוסטרליה (אבוריג'ינים) האוכלוסיה השבטית באפריקה.. משום מה מסרה אלהים לקומץ קטן מכלל יצורי אנוש עלי אדמות ולא מסרה לכל באי עולם?

83) "כמה משונה וכמה מוזר" ששאלה מקורית שכזו לא נשאלה במשך הדורות? האם כל העמים היו חפצים ורוצים לקבל את התורה? לאחר הפגנת אינטלגנציה רבה במניית שמותיהם המדויקים של שבטים בעולם, שמא ננסה גם ללמוד על תרבותם של שבטים אלו, ובכללם ילידי אוסטרליה (אבוריג'ינים).. האם היום יש איזה עם המוכן וחפץ לקיים את חוקי התורה? האם כל היהודים מסכימים לקיים את התורה?

הדרך הישרה לאומות העולם הוא קיום שבעת מצוות בני נח, ומצוות אלו בלבד הם תכלית מספיק חשובה בשביל כל העולם, ואותם באמת נתן הקב"ה לכל העולם לאחר המבול, בדברים שדיבר עם נח.

הדת היהודית היא היחידה שאינה שואפת להכריח את כל העולם לקיימה, שלא כנצרות והאיסלם שאחד מעיקריהם הוא לנסות להעביר את כל בני האנוש לדתם, מי בכפיה ומי בפיתוי.

הנלמד מכל זה כי השקפת העולם הרבנית הינה בעלת יחס גזעני באופן החמור ביותר, העם הנבחר נבדל משאר אומות העולם על ידי סימון בגופו באשר מוצאו ומובאו אינו שוה לשאר העמים וזה כדי להשלים את תכונתו ושלמותו הגופנית..

ולכן אל יפלא בעינך כשתקרא את דבריו הגזעניים והמקוממים של ר' יהודה הלוי בספרו הכוזרי (מאמר ה' אות כ') הפחות שבבהמה יותר מעולה במדרגה מן המעולה שבצמח והפחות שבאדם יותר מעולה במדרגה מן המעולה שבבהמה. וכן הפחות שבבני תורת האלהים (יהודים) יותר מעולה במדרגה מן המעולה שבאומות שאין להם תורת האלהים, כי התורה שהיא מאת האלהים מקנה הנפשות מנהג המלאכים ותכונתם"

84) אך הנתונים שהוא מראה הם להיפך בדיוק, ודוקא "סימון הגוף" דהינו ברית מילה היא ההוכחה הטובה ביותר שהעם היהודי הוא העם הפחות גזעני מכל העמים, הוא מייחס ערך עליון לתורתו ולהתנהגותו, אך אינו בז לשום גזע בעולם, וכל בן אנוש שרק יחפוץ לתת בגופו את הסימון ולהצטרף לדת היהודית מקבל באופן אוטומטי את כל מעלות העם הנבחר ודינו כיהודי לכל דבר, הרי הוא שייך לעם הנבחר עם סגולה, ואומר בתפלתו "אלהי אבותינו אברהם יצחק ויעקב", ואפילו יהיה מילידי אוסטרליה (אבוריג'ינים)! שמעיה ואבטליון, רבי עקיבא, רבי מאיר, ועוד גדולי ישראל שבכל הדורות היו בני גרים. הנשמע בעולם עוד עם שיעמיד אך ורק את התנהגותו הרוחנית ואת ערכיו כמודד, ויכריז "אנו סוציאליסטים, כל הרוצה להיות סוציאליסט ויקבל עליו את ערכינו, ואפילו יהיה מוצאו ממלזיה או מסינגפור הרי הוא שוה זכויות באופן אוטומטי לכל בני עמינו המיוחסים והאצילים"?

כך דברי הכוזרי הם "גזעניים ומקוממים" רק למי שמתאמץ מאד שלא להבינם, הכוזרי מדבר במפורש על "בני תורת האלהים" מול "האומות שאין להם תורת האלהים". הוא אינו מעמיד כלל את שאלת המוצא והגזע, וברור שכל מי שיקבל את תורת האלהים ולא משנה מהו מוצאו הרי הוא במדרגת "בן תורת האלהים". המלה "יהודי" אינה נזכרת כלל בקטע [וכמובן, ידען טרח להכניסה בסוגריים כפירוש למלים "בני תורת האלהים. אך כל חיבור הכוזרי עוסק בצירופם של הגויים הכוזריים להיות "בני תורת האלהים"..]. אין כאן גזענות, אלא הערכה לערכי היהדות, הלא ברור לכל כי ההבדל העיקרי בין האדם לבעל החיים הוא תרבותו, כל אחד יכול לפרש את ה'תרבות' כפי הבנתו, אך כולם מודים כי ההבדל בעל התרבות האנושית ביחס למי שאינו בעל תרבות אנושית, מקביל במדה מסויימת להבדל שבין האדם לבעל החיים.

וידועים הדברים, ראה למשל באנצ"מ ערך בחירה עמ' 47: "ברור לפי כתובים שונים, כגון לא בצדקתך וביושר לבבך (דברים ט ה) שאין לראות בה יתרון המגיע לישראל מכח טבעו הגלוי כפי תורת הגזע אלא מתנת האל העושה למען שמו (ישעיה מח ט) ומתוך אהבתו".